Temos Žymėti visus

Skelbimai Spausdinti RSS

Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija skelbia konkursą karjeros valstybės tarnautojo pareigoms

Sukurta 2019.10.08 / Atnaujinta 2019.10.08 11:29

Pareigybės paskirtis

Finansų departamento Europos Sąjungos programų finansų skyriaus  vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga rengti išlaidų, susijusių su Vidaus saugumo fondo (toliau VSF) dalies „Veiklos parama Specialiajai tranzito schemai vykdyti“, projektus ir jų tikslinimą, mokėjimo paraiškas, deklaracijas ir kitus teisės aktais reglamentuotus priedus prie jų, kontroliuoti bei analizuoti informaciją apie ministerijos bei diplomatinių atstovybių išlaidų vykdymą, likučius, pagal kompetenciją rengti bei nagrinėti teisės aktų projektus, teikti pasiūlymus bei išvadas.

Specialieji reikalavimai

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 1. turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą;
 2. turėti ne mažesnę kaip vienerių metų darbo patirtį biudžetinėje įstaigoje, susijusią su programų, finansuojamų Europos Sąjungos lėšomis, finansais;
 3. mokėti dvi užsienio kalbas: anglų – ne žemesniu kaip pažengusio vartotojo B1 lygiu; rusų, prancūzų arba vokiečių kalbą – ne žemesniu kaip A2 lygiu;
 4. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu bei finansų apskaitos sistema Microsoft Dynamics NAV (Navision);
 5. labai gerai išmanyti Europos Sąjungos teisės aktus, reglamentuojančius VSF veiklą bei projektų, finansuojamų iš VSF lėšų, deklaravimo taisykles;
 6. būti susipažinusiam su raštvedybos taisyklėmis;
 7. labai gerai išmanyti Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius valstybės tarnybos, diplomatinės tarnybos ir ministerijos veiklą;
 8. labai gerai išmanyti Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius buhalterinės apskaitos klausimus;
 9. būti susipažinusiam su Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais (VSAFAS);
 10. atitikti Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimus dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „slaptai“.

Funkcijos

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

 1. nustatytais terminais rengia ir teikia Centrinei projektų valdymo agentūrai bei Vidaus reikalų ministerijai deklaracijas bei kitas ataskaitas;
 2. nustatytais terminais teikia atsakymus į atsakingosios ir įgaliotosios institucijų pastabas, atrinktus išlaidas pagrindžiančius dokumentus sukelia į VSF informacinę sistemą;
 3. rengia ataskaitas, vadovaudamasis projektų, finansuojamų Europos Sąjungos finansinės paramos lėšomis, administravimą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimais;
 4. tvarko Lietuvos Respublikos ambasados Rusijoje, generalinių konsulatų Kaliningrade ir Sankt Peterburge (tranzito) pajamų-išlaidų ataskaitas, patikrina ir perkelia apskaitos duomenis į kompiuterizuotą buhalterinės apskaitos programą ir sudaro ataskaitas;
 5. tikrina diplomatinių atstovybių patirtų ir deklaruojamų išlaidų atitikimą, ataskaitinio laikotarpio pabaigoje atlieka asignavimų perskirstymą;
 6. analizuoja ir kontroliuoja ministerijos padalinių, diplomatinių atstovybių, finansuojamų iš VSF lėšų, pajamas ir išlaidas, teikia pasiūlymus VRM dėl išlaidų tikslinimo. Nustatytais terminais teikia mokėjimo paraiškas.
 7. vykdo STS projektus, finansuojamus iš VSF lėšų, susijusius su ilgalaikio ir trumpalaikio turto įsigijimu: teikia prašymus išlaidoms apmokėti, registruoja projekto dokumentus finansinės apskaitos programoje, atlieka mokėjimus, teikia ataskaitas apie gautus ir atliktus mokėjimus įgaliotajai, atsakingajai institucijoms bei darbuotojui, atsakingam už projekto vykdymą;
 8. patikrina, ar mokėjimų pagrindimui pateikti dokumentai yra teisingai įforminti;
 9. informuoja ministerijos, diplomatinių atstovybių darbuotojus apie Lietuvos Respublikos teisės aktų, susijusių su Vidaus saugumo fondu, Paramos sutartimi, bei Deklaravimo taisyklių pasikeitimus;
 10. konsultuoja ministerijos ir diplomatinių atstovybių darbuotojus STS finansinės veiklos klausimais;
 11. nustatyta tvarka kaupia ir sistemina norminius aktus, kaupia, apibendrina bei sistemina duomenis, reikalingus funkcijoms atlikti;
 12. tvarko raštvedybą, priduoda į archyvą dokumentus.
 13. pagal savo kompetenciją vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio pavedimus.

Pretendentai, norintys dalyvauti konkurse per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą privalo pateikti:

 1. prašymą leisti dalyvauti konkurse, kuriame nurodomas asmens kodas, sutikimas tvarkyti asmens duomenis, kurie naudojami asmens tapatybei nustatyti Valstybės tarnybos valdymo informacinėje sistemoje ir statistikos tikslais, ir elektroninio pašto adresas;
 2. Valstybės tarnybos valdymo informacinėje sistemoje nurodytos formos gyvenimo aprašymą;
 3. užpildytą Asmens, priimamo į valstybės tarnautojo pareigas, klausimyną ir Atitikties nepriekaištingos reputacijos reikalavimams deklaraciją.

Dokumentai teikiami 10 darbo dienų (iki spalio 22 d. įskaitytinai) elektroniniu būdu per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą.

Išsamesnė informacija teikiama el. paštu [email protected], tel.: 8 706 52528.

Susiję skelbimai Visi skelbimai »

Naujienlaiškio prenumerata