Asmens grįžimo pažymėjimas

Sukurta 2016.05.04 / Atnaujinta 2021.01.07 13:16

Asmens grįžimo pažymėjimas (toliau – AGP) – asmens kelionės dokumentas, išduodamas laikinai užsienio valstybėje esantiems asmenims, neturintiems tinkančio kelionėms kelionės dokumento, ir yra skirtas grįžti į Lietuvos Respubliką arba į kilmės valstybę.

AGP išduodamas tik grįžti į Lietuvos Respubliką, t.y. su šiuo pažymėjimu tęsti kelionės ir vykti į kitas valstybes negalima.

Atvejai, kada gali būti išduodamas asmens grįžimo pažymėjimas:

 • Lietuvos Respublikos piliečiams, jeigu jiems esant užsienio valstybėje, pasas arba asmens tapatybės kortelė prarandami, tampa netinkami naudoti ar pasibaigia jo galiojimo laikas ir jei jie užsienio valstybėje neturi kito galiojančio ar tinkančio kelionėms dokumento;
 • asmenims be pilietybės, turintiems leidimą gyventi Lietuvos Respublikoje, grįžti į Lietuvos Respubliką, jiems užsienio valstybėje praradus kelionės dokumentą, jam tapus netinkamu naudoti ar pasibaigus jo galiojimo laikui ir jei jie neturi kito galiojančio ar tinkančio kelionėms kelionės dokumento;
 • užsienio valstybėje gimusiems nepilnamečiams vaikams, kurių tėvai arba vienas iš tėvų yra Lietuvos Respublikos piliečiai, jeigu jiems nebuvo išduoti Lietuvos Respublikos pasai ar asmens tapatybės kortelės ir jei jie neturi kito galiojančio ar tinkančio kelionėms kelionės dokumento (toliau– užsienio valstybėje gimęs vaikas);
 • užsienio valstybės piliečiams, vadovaujantis Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis ar Europos Sąjungos teisės aktais.

Asmens grįžimo pažymėjimo išdavimo tvarka

AGP išduoda Lietuvos Respublikos diplomatinių atstovybių ir konsulinių įstaigų konsuliniai pareigūnai.

Jei buvimo valstybėje nėra pasiekiamos Lietuvos Respublikos atstovybės, ETD (Emergency Travel Document) gali išduoti kitos Europos Sąjungos valstybės narės diplomatinė atstovybė ar konsulinė įstaiga.

Prašant išduoti AGP, konsuliniam pareigūnui turi būti pateikti šie dokumentai:

 1. tvarkingai ir tiksliai lietuviškais rašmenimis užpildytas nustatytos formos prašymas (toliau – Prašymas);
 2. dvi 35x45 mm dydžio nuotraukos, atitinkančios asmens, kuriam prašomas išduoti AGP (toliau – Pareiškėjas), amžių. Pateiktų nuotraukų kitoje pusėje turi būti užrašytas Pareiškėjo vardas/-ai ir pavardė;
 3. asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai, jeigu juos turi;
 4. pranešimas apie Lietuvos Respublikos pilietybę patvirtinančio dokumento praradimą, kurio forma nustatyta Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2006 m. spalio 2 d. įsakymu Nr. 1V-377 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2002 m. gruodžio 23 d. įsakymo Nr. 597 „Dėl paso išdavimo, keitimo, paskelbimo negaliojančiu ir naikinimo tvarkos patvirtinimo“ pakeitimo" tuo atveju, jeigu AGP prašoma išduoti praradus pasą arba asmens tapatybės kortelę;
 5. pareiškimas dėl Lietuvos Respublikos pilietybės, tuo atveju, jeigu Pareiškėjas prašo išduoti AGP vietoj prarasto ar negaliojančio daugiau kaip pusę metų asmens tapatybės dokumento.

Prašant išduoti AGP užsienio valstybėje gimusiam vaikui, konsuliniam pareigūnui turi būti pateikti šie dokumentai:

 1. tvarkingai ir tiksliai, lietuviškais rašmenimis užpildytas Prašymas;
 2. dvi 35x45 mm dydžio nuotraukos, atitinkančios Pareiškėjo amžių. Pateiktų nuotraukų kitoje pusėje turi būti užrašytas Pareiškėjo vardas/-ai ir pavardė;
 3. Pareiškėjo tėvų arba vieno iš tėvų tapatybę ir Lietuvos Respublikos pilietybę patvirtinantys asmens dokumentai;
 4. Pareiškėjo gimimo liudijimas (jei išduotas ne ES valstybės narės institucijos, gimimo liudijimas turi būti patvirtintas pažyma „Apostille“).

Dokumentus dėl AGP išdavimo nepilnamečiui vaikui pateikia ir Prašymą pildo jo tėvai, kiti įstatyminiai atstovai ar jų įgalioti asmenys. AGP, išduotus nepilnamečiams vaikams, atsiima vienas iš nepilnamečio vaiko tėvų, įstatyminis atstovas ar jo įgaliotas asmuo. Nepilnamečiai vaikai, išskyrus kūdikius iki 1 metų, turi atvykti į konsulinę įstaigą lydimi vieno iš tėvų, įstatyminio atstovo ar jo įgalioto asmens. Atsiimdamas AGP užsienyje gimusiam vaikui, vienas iš vaiko tėvų, įstatyminis atstovas ar jo įgaliotas asmuo pasirašo nustatytos formos informacinį pranešimą. Jo kopija atiduodama kartu su AGP.

Išduodant AGP konsulinis pareigūnas privalo asmeniškai identifikuoti asmenį, tad yra galimi du dokumentų dėl AGP pateikimo ir AGP atsiėmimo variantai:

     A. Dokumentai pateikiami asmeniškai atvykstant į konsulinę įstaigą ir AGP yra atsiimamas iš karto. Esant pageidavimui ir užpildžius pareiškimą, išrašytas AGP Pareiškėjui gali būti siunčiamas paštu ar per siuntų tarnybą.

     B. Dokumentai pateikiami siunčiant paštu, per siuntų tarnybą arba nuskenuoti elektroniniu paštu. Pareiškėjas išduotą AGP atsiima konsulinėje įstaigoje asmeniškai.

PASTABA – tam tikrais atvejais išimties tvarka Lietuvos ambasada Graikijoje gali išduoti AGP Lietuvos Respublikos piliečiams, esantiems Kipro Respublikoje, dokumentus pateikiant ir išduotą AGP gaunant paštu ar per siuntų tarnybą.

Konsulinis mokestis

Konsulinis mokestis už asmens grįžimo pažymėjimo išdavimą yra 25 eurai.

Konsulinis mokestis gali būti neimamas, jeigu asmuo, kuriam išduodamas asmens grįžimo pažymėjimas, negali jo sumokėti dėl svarbių priežasčių (dėl nelaimingo atsitikimo, ligos, nukentėjimo nuo nusikalstamos veiklos) ir konsuliniam pareigūnui pateikia dokumentą, oficialiai patvirtinantį nukentėjimo faktą.

Asmens grįžimo pažymėjimo išdavimo ir galiojimo terminai

Dokumentai dėl AGP išdavimo pateikiami ne anksčiau kaip prieš 3 mėnesius iki planuojamos kelionės.

Sutikrinus duomenis ir nustačius asmens tapatybę ir pilietybę, AGP įprastai išduodamas tą pačią dieną, bet ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo visų reikiamų dokumentų gavimo Lietuvos atstovybėje dienos.

AGP galiojimo laikas nustatomas atsižvelgiant į grįžimo kelionės trukmę, bet yra ne ilgesnis kaip 15 dienų. AGP įrašytas jo galiojimo laikas netęsiamas.

Asmens grįžimo pažymėjimo išdavimo tvarką reglamentuoja

Naujienlaiškio prenumerata